Libor DRAHOŇOVSKÝ

17.06.2019 21:25
Narodil jsem se v Turnově roku 1977. Dětství a mládí jsem prožil v Lomnici nad Popelkou, městečku na rozhraní Českého ráje a Podkrkonoší. Zájem o historii, kulturu i život současné společnosti Ruska, Balkánu a některých dalších zemí světa mne přivedl ke studiu etnologie na FF UK v Praze. Hlubší poznání národů, etnik a kultur je nemyslitelné bez cestování, které stalo mým velkým nejen koníčkem, ale svým způsobem i živovním stylem. Cestuji zpravidla sám a většinou autostopem, abych lépe pronikl do místního prostředí. Tento jedinečný způsob dopravy bývá spojen s pozváním do domácností na čaj, k prostřenému stolu, v Orientu spíše k prostřené podlaze a někdy i na nocleh. Tím se zároveň vytváří jedinečné podmínky k zevrubnějšímu poznání jednotlivých etnik a národů. Mnohdy se navážou vřelá a trvalá přátelství.  Výsledkem takových cest je spousta nových poznatků, informací, fotografií i příhod a zážitků, někdy docela dobrodružných. To vše se stává obsahem mých besed s promítáním. 


Autostop docela dobře (alespoň z mé vlastní zkušenosti) funguje i v České republice. Díky tomu tak mohu podrobněji poznávat rodnou zemi právě v obdobích, kdy se netoulám po cizině. I ve své vlasti jsem navázal mnohá přátelství s hodnotnými a zajímavými lidmi, díky nimž se mi naskytla jedinečná možnost poznal až neuvěřitelný počet krásných a unikátních míst. Pro přednášky jsem zatím zpracoval několik besed z Jihočeského kraje a jednu z Českého ráje. 

 

BESEDY ČESKÁ REPUBLIKA

 

ČESKÁ KANADA

Beseda je zaměřena na přírodní krásy i historické pamětihodnosti České Kanady. Zastavíme se u krásných balvanů bizarních tvarů, které jsou pro tento kraj charakteristické. Neopomineme ani přírodní rezervaci Hadí vrch, která se nachází v odlehlém místě v těsné blízkosti rakouských hranic. Toto vřesoviště s porosty jalovců a žulovými skalisky evokuje severskou divočinu. Prohlédneme si také hodnotnou památkovou rezervaci ponejvíce renesančních domů ve Slavonicích, hrad Landštejn, romantický zámek v Českém Rudolci, právem nazývaný Malá Hluboká, dále četné starobylé kostely a architektonicky hodnotné kostely, poutní místa, boží muka i vesničky s lidovou architekturou. Část pořadu je věnována středověké a raně novověké historii, dále poněkud pohnutým novodobým dějinám regionu. V době minulého režimu se území České Kanady částečně ocitlo v zakázaném pohraničním pásmu, což způsobilo úplný zánik některých vsí. Povíme si zajímavé informace o působení a významu šlechtických rodů, které výraznou měrou přispěly k rozvoji kraje. Především se jednalo o pány z Hradce a Krajíře z Krajku, kteří po Rožmbercích a již zmíněných pánech z Hradce patřili k nejvýznamnějším jihočeským šlechticům. I oni rovněž zasloužili mnohé rybníky nejen na České Kanadě, ale i v okolí Chlumu u Třeboně.
 
 

ČESKOKRUMLOVSKO

ČESKÝ KRUMLOV A OKOLÍ

Beseda se věnuje zajímavým a krásným místům podél velké části horního toku Vltavy mezi Českým Krumlovem a vodní nádrží Lipno. Poznáme a pokocháme se malebně zvlněnou šumavskou krajinou i údolím Vltavy, dála ještě například pověstmi opředenou kamennou sutí zvanou Čertovou stěnou. Ze středověkých pamětihodností navštívíme slavný hrad Rožmberk, nejvýše položenou českou hradní zříceninu Vítkův Kámen, klášter ve Vyšším Brodě i monumentální pozdně gotické kostely. V odlehlém městečku Rožmitále na Šumavě zavzpomínáme na jeho zašlou slávu i význam v rámci středověké dálkové stezky spojující Čechy s Rakouskem. U Vyššího Brodu si prohlédneme dochované pozůstatky nejstarší hydroelektrárny u nás, které navzdory své výjimečnosti a jedinečnosti zůstávají značně opomíjenou pozoruhodností regionu. V závěru besedy se zastavíme v oblasti údolní nádrže Lipno, kde poznáme i v Čechách nejvýše položený chovný rybník Olšinu. Během promítání se rovněž blíže seznámíme s historií, národopisem i současností regionu.

 

LIPNO A OKOLÍ

Beseda s promítáním fotografií se věnuje přírodním krásám i pamětihodnostem v okolí přehradní nádrže Lipno, rozlohou největšího vodního gigantu u nás. Spatříme působivé výhledy do malebné krajiny, skalní útvary, kamenné moře zvané Čertova stěna, nejkrásnější úseky Schwarzenberského kanálu, klášter ve Vyšším Brodě, Vítkův kámen, nejvýše položenou hradní zřícenu v Čechách, malebná městečka a mnohá jiná zajímavá místa na české i rakouské straně regionu. Dozvíme se také poutavým způsobem zajímavé informace z historie regionu. Zastavíme se u významných technických památek, konkrétně například u dochovaných železničních náspů a mostů bývalé nejstarší železnice na evropském kontinentu, tzv. koňky, spojující České Budějovice s Lincem, dále u pozůstatků vodní elektrárny Spiro, v době svého založení roku 1906 bezkonkurenčně největší v Rakousku-Uhersku, a v neposlední řadě u samotné přehradní nádrže Lipno. Neopomineme ani zaniklé vsi, které byly po 2. světové válce vysídleny a záměrně zničeny v souvislosti s vytvořením zakázaného hraničního pásma.

 

 

TŘEBOŇSKO

Beseda je z velké části věnována historii a vývoji rybničních soustav rybníkářství, včetně zajímavých údajů o jednotlivých rybníkách i věhlasných stavitelích jako byli nejen všeobecně známý Jakub Krčín, ale také Štěpánek Netolický a Mikuláš Ruthardt z Malešova. Dále podrobněji poznáme historické jádro Třeboně, unikátní církevní památky v okolí i vesnice s lidovou architekturou, především Kojákovice, které se díky četným rázovitým statkům staly nejrozsáhlejší venkovskou památkovou rezervaci regionu. Beseda rovněž pojednává o ohlasu jedinečných krás regionu v umělecké tvorbě.
 
 
 
 

TÁBORSKO

Beseda pojednává o historii a pamětihodnostech města Tábora i okolních měst a vsí na území dvou značně odlišných národopisných oblastí. Severně od Tábora se rozkládá Kozácko s dřevěnými lidovými chaloupkami, opačným směrem Soběslavská blata s honosnými zděnými statky, jejichž štíty zdobené štukaturami, propracovanými do nejmenších detailů dodnes udivují svojí nápaditostí a citem pro krásu tehdejších lidových stavitelů. Kromě toho je tento region pozoruhodný bohatým repertoárem lidových písní a donedávna běžným lidovým krojem. Během promítání si prohlédneme také hrady (Choustník, Příběnice, Kozí Hrádek aj.) i hodnotné církevní památky, například poutní klášterní chrám v Klokotech nebo kostely v Bechyni a Soběslavi s nejrozsáhlejšími sklípkovými klenbami u nás.
 
 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Beseda nás poutavým způsobem provede starými uličkami, pozoruhodnými místy a pamětihodnostmi v historickém jádru i za jeho hranicemi. Prohlédneme si například budovu barokní radnice, starobylé měšťanské domy, Samsonovu kašnu, která je největší v Čechách, četné světské a církevní stavby, jejichž historie sahá od dávného středověku až po současnost. Povíme se mnohé zajímavosti o katedrále svatého Mikuláše, bývalém klášteře dominikánů i o morovém špitále Nejsvětější Trojice. Město České Budějovice se kromě toho podobně jako Praha může pochlubit několika kostely v beuronském stylu, který navzdory své velkoleposti a jedinečnosti upadl značně v zapomnění. Další část besedy je věnována slavné historii konězpřežné železnice, stavbě lodí, místnímu pivovarnictví, výrobě tužek i tabáku. Seznámíme se také s životními příběhy velkých průmyslníků Vojtěcha Lanny, Josefa a Karla Hardtmutha, dále věhlasných malířů i sochařů, kteří se svými díly podíleli na zkrášlení města. Za všechny umělce jmenujme alespoň P. I. Bayera, J. V. Myslbeka, F. Bílka, B. Kafku i B. Bendu.
 
 
 
 

ČESKOBUDĚJOVICKO

OKOLÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Beseda nás zavede do pozoruhodných míst v nejbližším okolí jihočeské metropole. Navštívíme mimo jiné bývalé hornické město Rudolfov, které v 16. století bohatlo těžbou stříbra, avšak již na počátku třicetileté války ho vypálili Budějovičtí a jeho sláva tak vzala za své. Prohlédneme si Eliášovu štolu v Úsilném, jedinečné technické dílo pro odvodňování zatápějících se stříbrných dolů. V Lišově se dozvíme mnohé zajímavosti z věhlasné výroby nábytku. Zastavíme se v Kamenném Újezdu, drobném městě, které po staletí bylo mocenským rivalem Českých Budějovic. Ambice jeho vlastníků pánů z Újezda zapříčinily nejen vyměření náměstí větších rozměrů než v samotné jihočeské metropoli, ale také vybavení kostela s nezvykle bohatým mobiliářem. V okolí se ještě dochovaly náspy a můstky po koněspřežné železnici. V Boršově nad Vltavou se zastavíme u největší české továrny na těstoviny, proslavené podnikatelským rodem Zátků. V Litvínovicích zjistíme, že Zlatá stoka není jen třeboňským fenoménem. V tomto případně se jedná o několik kilometrů dlouhý kanál, který napájel soustavu rybníků. Poznáme vesnice s bohatými soubory domů ve stylu tzv. selského baroka. V Dobré Vodě se zastavíme u poutního kostela Panny Marie i v bývalém ateliéru sochaře anglického původu Edwina Schopenhauera.
 
 
 

PÍSECKO

Beseda je věnována zajímavým místům a památkám královského města Písku i jeho okolí. Královské město Písek se pyšní nejstarším dochovaným mostem v Čechách a několika zajímavými pamětihodnostmi, například bývalým královským hradem, mohutným gotickým chrámem Nanebevzetí Panny Marie a kostelem svatého Václava s unikátními freskami s výjevy upálení mistra Jana Husa či zpodobení meluzíny. V okolí navštívíme rodná místa slavných osobností jako například Mikoláš Aleš a Ladislav Stroupežnický, dále tvrze, hrady a zámky, staré mlýny i jiné technické památky, vesničky s rázovitou lidovou architekturou i některé věhlasné církevní stavby. Například velkolepý středověký klášter v Milevsku, kostel s gotickými freskami v Myšenci a poutník kostel v Sepekově nazývaný malou Svatou Horou. V Albrechticích nad Vltavou vedou k hlubšímu zamyšlení nad smyslem života i smrtí hřbitovní zeď lemující kapličky s veršovanými náhrobními nápisy a výjevy svatých. Na Písecku jsem „objevil“ z celých jižních Čech největší počet polních kapliček se štukovou dekorací, která připomíná zdobu dortů. Část pořadu pojednává o historii těžbě zlata, které se od pravěku rýžovalo v Otavě a od středověku dolovalo v Píseckých horách.
 
 
 
 

ČESKÝ RÁJ

OD TROSEK NA HRUBOSKALSKO

Na besedě si kromě nádherných skalních labyrintů prohlédneme působivou zříceninu hradu Trosky, který byl postaven na dvou strmých sopečných kuželích a majestátně se vypíná nad okolní krajinou. Neopomineme ani hrady Hrubou Skálu a Valdštejn, který pamatuje počátky stejnojmenného šlechtického rodu. V Rovensku pod Troskami navštívíme zvonicí s obrácenými zvony. Seznamíme se s tvorbou lidových kameníků, kteří ve vsích i volné krajině vytvořili jedinečná sochařská díla. Zastavíme se v lázních Sedmihorkách, kam se v 19. století sjížděli naši významní literáti a umělci, a také se dovíme jak název Český ráj vznikl.
 
 
 
 

BESEDY CIZINA

 

RUSKÝ SEVER

POVODÍ SEVERNÍ DVINY

Během přednášky navštívíme nepříliš známé regiony evropského Ruska. Vydáme se na putování v povodí řeky Severní Dviny, která ve středověku představovala velmi důležitou dopravní spojnicí při plavbách Rusů na Ural a později i na Sibiř. Dále se po této řece od 16. století vozilo zboží z Ruska do Evropy a naopak. Tak tomu bylo až do počátku 18. století, kdy car Petr Veliký dobyl na Švédech východní část Baltského moře a založil Sankt Petěrburg. Do té doby jediným tzv. oknem do Evropy bylo přístavní město Archandělsk vystavěné poblíž ústí Severní Dviny do Bílého moře. Region v povodí Severní Dviny je bohatý na spoustu klášterů i dřevěných kostelů, kaplí i obytných domků připomínajících ilustrace z ruských pohádek. V tomto kraji se dodnes uchovalo mnohé z ruského folkloru a tradic. Na druhou stranu ho bohužel stále charakterizuje značná míra nezaměstnanosti i alkoholismu.
 
 

SEVERNÍ MAKEDONIE

VÝCHODNÍ ČÁST

V létě roku 2017 jsem poznával krásy východní Makedonie, která neprávem patří mezi nepříliš navštěvované části Balkánu. Prohlédl jsem si bizarní skalními útvary připomínající lidské postavy, jezero Djorjan, vodopády, planinu Ovčí pole s majestátní horou Bogoslovec, jejíž úpatí v pusté krajině ukrývá neobvykle tvarovanou skálu zvanou Čertova stěna, rozvaliny slavných antických měst, půvabné vesničky s bohužel postupně zanikající lidovou architekturou, středověké kláštery a kostely nezřídka zdobené rozsáhlými soubory fresek. Z měst jsem navštívil Strumicu, rodiště baby Wangy, starobylé Kratovo, které ve středověku bohatlo díky těžbě zlata a kde se dodnes dochovalo několik malebných mostů. Neopominul jsem ani metropoli Skopje s pamětihodnostmi i novodobou, značně megalomanskou architekturou i památník Matky Terezy v místě jejího rodného domu. Pochutnával jsem si také na výtečné národní kuchyni.
 
 

BOSNA A HERCEGOVINA

Beseda o Bosně a Hercegovině se věnuje zajímavé a bohaté historii regionu, národnostní, náboženské i kulturní rozmanitosti, pamětihodnostem i přírodním krásám. Součástí pořadu je nepříklad dokument o Aivatovici, nejvýznamnějším svátku muslimských Bosňáků. Rovněž nejsou opominuty ani významní i časem zapomenutí Češi, kteří v Bosně i Hercegovině působili a přispěli k jejímu rozvoji, případně se zasloužili o její zdokumentování. Za všechny jmenujme malíře Ludvíka Kubu, fotografa Františka Topiče a architekta Karla Paříka, který svými projekty staveb obohatil především metropoli Sarajevo o mnohé hodnotné a slavné budovy.
 
 

ALBÁNIE

Během besedy Zapomenutou Albánií se poutavým způsobem dozvíme mnohé zajímavé přírodní, kulturní i historické reálie, procestujeme překrásné horské scenerie a unikátní jezera Ochrid a Prespa, navštívíme nejen historická města Berati a Gjirokaster, ale také spoustu dalších nepříliš známých zajímavých míst, nahlédneme do starobylých malebných kostelíků, pokocháme se zbylými částmi malebného mořského pobřeží, které jinak v posledních letech muselo ustoupit nemilosrdné stavební expanzi hotelů. Rovněž nás budou provázet četné příhody z cest a nejednou se zastavíme v domácnostech pohostinných a srdečných místních obyvatel.
 
 
 
 

GRUZIE

Gruzínci vyprávějí o své zemi zajímavou legendu. Prý když Bůh rozděloval národům světa různé země, opozdili se a už pro ně nezůstal ani píď z dělení. Nakonec se slitoval a daroval jim kus ráje. Gruzie je vskutku nádherná. Její hory i nížiny, starobylá města, středověké kláštery s hodnotnými freskami, hrady a především pohostinnost místních obyvatel se nesmazatelně vrývají do paměti. Architektonicky zajímavá je i metropole Tbilisi, která je velmi příjemné město díky své poklidné atmosféře. A také různorodá kuchyně patří neodmyslitelně k charakteristice země, zejména masové knedlíky chinkali, výtečné placky se sýrem chačapuri a sladké oříškové a ovocné tyčinky čurčchela.

Beseda pojednává o historii a pamětihodnostech, specifikách jednotlivých regionů, včetně překrásné hornaté oblasti Svaneti a v neposlední řadě o životě i pohostinnosti místních obyvatel.
 
 
 

ÍRÁN

Irán je doslova pokladnicí starobylých měst a pamětihodností. Toulky zemí připomínaly pohádky Tisíce a jedné noci. Pohostinnost místních obyvatel i kulinářské dobroty ještě umocňují iluzi pohádkové země. Po Iránu, bývalé Persii jsem cestoval jeden měsíc, což mi rozhodně nestačilo. Uchvátná jsou slavná města Esfahán, Kašan, Jazd, rozvaliny starověkého velkoměsta Persepole, hrobka mocného krále Kýra Velikého a poutní místa šiítských muslimů Qom a Mašad. Působivé jsou staré karavasáraje, často ukryté v odlehlých pustínách. Persie dala světu spoustu slavých básníků, umělců a učenců.

Beseda je zaměřena nejen na historii, kulturní reálie a pamětihodnosti země, ale především na život místních obyvatel. Součástí jsou i ukázky iránské hudby.
 
 
 
 

SÝRIE

Beseda vypráví o Sýrii v předvečer občanské války. Během téměř měsíc trvajícího putování v roce 2010 jsem zdokumentoval nejen život místních obyvatel, ale také jedinečné pamětihodností, z nichž mnohé již nestojí. Při promítání kromě starobylých měst Damašku, Aleppa a Bosry spatříme nádherné rozvaliny starověkého města Palmýry, mohutné křižácké hrady i dávné kláštery. Velká část pořadu vzpomíná všeliké příhody na cestách i setkání s přátelskými a pohostinnými obyvateli.